GDPR

POUCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA KONTRAHENTÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW SPÓŁKI TEDOM a.s.

TEDOM a.s. przetwarza dane osobowe każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. rozporządzeniem UE 2016/679 (rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych osobowych) (zwane dalej „Rozporządzeniem”) i ustawą nr 101/2000 Dz. U. (ustawa w sprawie ochrony danych osobowych) (zwana dalej „Ustawą”).

Niniejsze pouczenie dotyczy przetwarzania danych osobowych osób, których działalność i współpraca związane są z działalnością Spółki, w szczególni kontrahentów – osób fizycznych i osób kontaktowych kontrahentów – osób prawnych i fizycznych (organy statutowe, pracownicy itp.) (zwanych dalej „Partnerami”).

Pouczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych (art. 13 Rozporządzenia)

Administrator Danych Osobowych: TEDOM a.s., siedziba: nr 195, 674 01 Výčapy, REGON: 28466021 (zwana dalej „Spółką“), telefon:  +420 953 311 111, email: tedom@tedom.com , strona internetowa: https://www.tedom.com.

Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych: Spółka nie jest objęta obowiązkiem powołania inspektora ds. ochrony danych osobowych w myśl art. 37 Rozporządzenia. Spółka nie powołuje inspektora ds. ochrony danych osobowych.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: Spółka przetwarza dane osobowe udostępnione jej przez Partnera w ramach zwykłych relacji gospodarczych.

Przetwarzane dane osobowe mogą obejmować w szczególności

a)      Zwykłe dane osobowe:

                  i.            Dane identyfikacyjne i kontaktowe Partnera (imię i nazwisko, stanowisko/posada, ewentualnie oznakowanie osoby, którą reprezentuje, adres e-mail, numer telefonu itp.)

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celu komunikacji w ramach zwykłej działalności gospodarczej Spółki, w szczególności przy realizacji zamówień Spółki oraz związanego z tym prowadzenia agendy wewnętrznej Spółki (w szczególności dotyczące ochrony prawa Spółki).

W ramach takiego celu przetwarzania do przetwarzania danych osobowych dochodzić będzie w szczególności w zakresie:

a)      komunikacji w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki, w szczególności przy realizacji zamówień Spółki (Partner jest stroną umowy zawartej ze Spółką);

z powodu spełnienia umowy, bądź wdrożenia środków przed zawarciem umowy na wniosek Partnera (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

b)      komunikacja w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki, w szczególności przy realizacji zamówień Spółki (Partner jest przedstawicielem (pracownikiem, organem statutowym itp.) strony umowy zawartej ze Spółką);

c)       ochrony roszczeń prawnych Spółki (w szczególności stan udowodnienia spełnienia obowiązków Spółki wobec Partnera, a raczej osoby, którą reprezentuje);

d)      bezpośrednie działania marketingowe Spółki – według okoliczności wysyłania ofert handlowych i/lub materiałów informacyjnych/promocyjnych (nowości) Spółki.

z powodu interesów uzasadnionych Spółki czy innych osób w myśl oraz na warunkach art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

Za uprzednią zgodą Partnera (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) wszelkie dane osobowe Partnerów, jak np. imię i nazwisko, posada/stanowisko, ewentualnie oznakowanie osoby, którą reprezentuje, mogą być wykorzystane również do celów prezentacji publicznej i działań marketingowych Spółki lub w innych celach szczegółowych.

Źródła danych osobowych: Przetwarzane dane osobowe uzyskuje Spółka od Partnerów w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki, w szczególności przy uzgadnianiu i realizacji zamówień Spółki.

Wycofanie (odwołanie) zgody na przetwarzanie danych osobowych: W przypadkach, gdy do przetwarzania danych osobowych dochodzi na podstawie udzielonej zgody, obowiązuje, że udzielenie zgody każdorazowo jest dobrowolne i Partnerowi kiedykolwiek przysługuje prawo do wycofania (odwołania) zgody w całości lub tylko częściowo. Odwołanie zgody jest możliwe formą zawiadomienia pisemnego wystosowanego pod adres siedziby Spółki lub pod jej adres poczty elektronicznej, które podano powyżej.

Od dnia, gdy o wycofaniu (odwołaniu) zgody poinformowano Spółkę, będzie Spółka przetwarzać dane osobowe tylko w zakresie, w jakim przysługują jej powody prawne do przetwarzania, tj. w szczególności przy realizacji, bądź zawieraniu umowy z Partnerem lub w celu ochrony praw i roszczeń prawnych, o czym mowa powyżej.

Udostępnienie danych innym podmiotom: Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa (np. organom śledczym itp.) oraz osobom będącym przetwórcami danych osobowych działającym na rzecz Spółki, z którymi Spółka będzie współpracować.

Za uprzednią odrębną zgodą Partnera można dane osobowe udostępnić również kolejnym podmiotom, ewentualnie opublikować je w związku z prezentacją publiczną i działaniami marketingowymi Spółki.

Czas przechowywania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą we Spółce przez czas trwania podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych, jeżeli z obowiązujących przepisów prawa nie wynika coś innego (np. w celu archiwacji dokumentów księgowych itp.).

Kolejne informacje dotyczące praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom – podmiotom danych, których dane osobowe przetwarza Spółka, przepisy Ustawy i Rozporządzenia przyznają, mimo praw, o których mowa powyżej, również określone poniżej prawa. Spółka dąży do maksymalnego spełnienia wymagań i oczekiwań podmiotów danych przy stosowaniu ich praw.

Prawo dostępu do danych osobowych według §12 Ustawy: Jeżeli podmiot danych zażąda informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, powinna mu Spółka niezwłocznie przekazań takie informacje (zawierające każdorazowo zawiadomienie według §12 ust. 2 Ustawy).

Ochrona praw według § 21 Ustawy: Każdy podmiot danych, który stwierdzi lub domniema się, że administrator przetwarza jego dane osobowe, co sprzeczne jest z ochroną życia prywatnego i osobistego podmiotu danych lub sprzeczne jest z przepisami ustawy, w szczególności, gdy dane są niedokładne ze względu na cel ich przetwarzania, może podmiot danych wystąpić do administratora lub przetwórcy danych z wnioskiem o wyjaśnienie lub zażądać, by administrator czy przetwórca danych usunął zaistniały stan rzeczy (w szczególności blokując, poprawiając, uzupełniając lub usuwając dane osobowe).

Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują podmiotom danych w szczególności poniższe prawa

Prawo dostępu do danych osobowych: Podmiot danych ma prawo otrzymać potwierdzenie Spółki o tym, czy przetwarza jego dane osobowe i w przypadku, gdy dane przetwarza, przysługuje mu prawo dostępu do jego danych osobowych.

Prawo do naprawy lub skasowania, ewentualnie ograniczenia przetwarzania: Podmiot danych może (w przypadkach określonych postanowieniami Rozporządzenia) wystąpić do Spółki z wnioskiem o poprawę czy uzupełnienie niewłaściwych, bądź niepełnych danych osobowych, zażądać skasowania danych osobowych, jeżeli minął powód do ich przetwarzania lub brakuje takiego powodu; ewentualnie wystąpić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych w związku z rozwiązywaniem okoliczności przetwarzania danych osobowych we Spółce.

Prawo do wniesienia sprzeciwu: Podmiot danych może z przyczyn dotyczących jego konkretnej sytuacji kiedykolwiek złożyć we Spółce sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych, które przetwarzane są w interesach uzasadnionych Spółki lub innych osób (zgodnie z Rozporządzeniem).

Prawo do przenoszenia danych: Podmiot danych może (na warunkach, o których mowa w Rozporządzeniu) uzyskać swe dane osobowe od Spółki i przekazać je innemu administratorowi danych osobowych.

Prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym: Podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym, jeżeli doszedł do wniosku, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Takim organem nadzorczym dla podmiotów danych z miejscem zamieszkania na terenie Republiki Czeskiej będzie Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub niejasności którejkolwiek z powyższych informacji prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

TEDOM GDPR w PDF